ISO

Polityka Bezpieczeństwa Informacji
ISO
Polityka ISO
Polityka BHP i PPOŻ

DEKLARACJA W SPRAWIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI) DELTA TRANS TRANSPORTE SP. Z O. O. 15.10.2020r.

Zarząd Spółki jest świadomy ważności bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Spółce i stwarza warunki, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, między innymi poprzez zabezpieczanie na ich ochronę środków finansowych, a także zatrudnianie wykwalifikowanego personelu.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do spełnienia wymagań prawnych i kontraktowych związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji jest realizowane w szczególności poprzez uregulowania zawarte w wewnętrznych przepisach i dokumentach systemu zarządzania, obejmujących wszystkie obszary działalności Spółki tworząc System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Za bezpieczeństwo informacji odpowiada każda osoba na powierzonym mu stanowisku pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji nadzorują kierownicy komórek organizacyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

 

Bezpieczeństwo informacji jest realizowane poprzez następujące działania ciągłe:

 •  monitorowanie stanu zabezpieczeń (urządzeń techniczno-organizacyjnych, uregulowań formalnoprawnych) i ryzyk z tym związanych;
 • szkolenie pracowników (zapewnienie bieżącej wiedzy);
 • uświadamianie pracownikom znaczenia ich angażowania się w realizację polityki bezpieczeństwa informacji
 • informowanie pracowników o konsekwencjach wynikających z braku należytej dbałości o bezpieczeństwo informacji lub naruszenia bezpieczeństwa informacji;
 • raportowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.

Obowiązkiem pracowników Spółki jest przestrzeganie obwiązujących zasad postępowania wskazanych w dokumentacji SZBI. Zarząd Spółki zobowiązuje się do stałego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Grupa Delta Trans kładzie duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR). 

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa oznacza uwzględnienie w strategii działania budowania relacji z otoczeniem – klientami, dostawcami czy lokalnymi społecznościami. 

 

Kładziemy także duży nacisk na ochronę środowiska i spełnianie najwyższych standardów w tym zakresie. Staramy się, by nasze działania były w tym zakresie w pełni transparentne. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy spółek „DELTA TRANS” (DELTA TRANS TRANSPORTE SP. Z O.O. ORAZ DELTA TRANS LOGISTIK SP. Z O.O.) 19.09.2023r

 

Celem działalności Grupy Spółek „Delta Trans” jest dostarczenie Klientowi kompleksowej obsługi oraz zachowanie wysokiej pozycji wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności poprzez ciągłe inwestycje w rozwiązania techniczne, szkolenie personelu oraz rozszerzanie palety usług.

Jednym z filarów stabilnego, długofalowego rozwoju jest przestrzeganie przepisów prawa, w tym szczególnych wymagań związanych z ochroną środowiska.

We wszystkich naszych działaniach, obok koncentracji na wymaganiach Klienta, stale dążymy do redukowania poziomu negatywnego wpływu naszych działań na środowisko naturalne. Dążenie to ma odzwierciedlenie w inwestycjach w najlepsze dostępne technologie.

Skupiamy się przede wszystkim na:

 • ochronie: wód, gruntów, powietrza, lasów, bioróżnorodności, praw zwierząt,
 • redukcji emisji: gazów cieplarnianych, hałasu, odpadów,
 • wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie osoby pracujące w spółce zaangażowane są w zagadnienia jakości, bezpieczeństwa
i ochrony środowiska.

 

Nasze cele realizujemy w szczególności poprzez:

 

 • przestrzeganie wymagań prawnych, w tym z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą Grupy Spółek,
 • koncentrację na zaspokojeniu potrzeb Klienta i spełnieniu jego wymagań,
 • bieżącą analizę potrzeb, oczekiwań i satysfakcji Klientów,
 • stałe doskonalenie oferty,
 • doskonalenie procesu realizacji i jakości świadczonych usług,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym Kodeksem Etycznym,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji na każdym etapie ich przetwarzania,
 • inwestowanie w odnawialne źródła energii, 
 • nie podejmowanie działań zmierzających do wylesiania terenów,
 • racjonalne zużycie materiałów, wody, gazu i energii elektrycznej,
 • stałe monitorowanie zużycia materiałów, wody, gazu i energii elektrycznej,
 • stałe monitorowanie poziomu hałasu na stanowiskach pracy,
 • optymalizację gospodarki odpadami poprzez segregację i odzysk odpadów,
 • racjonalną i odpowiedzialną gospodarkę w zakresie stosowanych substancji chemicznych,
 • ciągłe innowacje, prowadzące do zapobiegania: wypadkom, zanieczyszczeniom środowiska, w tym powietrza oraz ograniczeniu zużycia wody,
 • przestrzeganie ustalonych wzorców zachowań oraz kreowanie nowych wzorców, dzięki którym minimalizowane jest ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem oraz jakością,
 • staranny dobór dostawców i ich monitoring,
 • efektywny system szkoleń pracowników,
 • zapobieganie sytuacjom awaryjnym,
 • ciągłe doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska.

Minimum raz w roku ustanawiamy szczegółowe, mierzalne cele i zadania dotyczące bezpieczeństwa, jakości i środowiska.

Polityka BHP/ ochrony ppoż. Grupy spółek „DELTA TRANS” (DELTA TRANS TRANSPORTE SP. Z O.O. ORAZ DELTA TRANS LOGISTIK SP. Z O.O.) 06.04.2021r

Grupa spółek Delta Trans jest zaangażowana w nieustanną poprawę działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., aby zapewnić bezpieczną organizację pracy wszystkim swoim pracownikom, podmiotom kooperującym oraz innym osobom przebywającym na terenie spółki.

 

Mając na uwadze  odpowiedzialność za zdrowie i życie w/w osób zobowiązujemy się do realizowania następujących celów:

 • spełniania wymagań przepisów prawnych,
 • stałej poprawy stanu w zakresie BHP/PPOŻ,
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP/PPOŻ,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, pożarom,
 • kształtowania i rozwijania świadomości kierownictwa oraz wszystkich pracowników,
 • podwyższania kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż,
 • eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • prowadzenia profilaktycznych działań zapobiegających awariom przemysłowym,
 • identyfikacji i monitorowania zagrożeń oraz minimalizowania ryzyka.

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 

 • bieżącą analizę przepisów w zakresie BHP / PPOŻ,
 • tworzenie i aktualizację instrukcji i procedur w zakresie BHP / PPOŻ,
 • identyfikowanie zagrożeń wypadkowych, zagrożeń pożarowych, analizę ich okoliczności i przyczyn,
 • regularne wykonywanie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy, podejmowanie działań zapobiegawczych w oparciu o wnioski jw. np. przez tworzenie programów organizacyjno-technicznych,
 • cykliczną ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • wyposażenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
 • szkolenie pracowników wpływające na podwyższanie kwalifikacji, świadomości i zrozumienia znaczenia BHP / PPOŻ w procesach pracy,
 • unowocześnianie procesów technologicznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa stosowanych maszyn i urządzeń (w szczególności poprzez zapewnienie regularnych przeglądów, wycofanie z użytku maszyn / urządzeń niesprawnych, pracę zgodnie z instrukcjami),
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy z substancjami chemicznymi (w szczególności poprzez stosowanie wyłącznie substancji dopuszczonych do obrotu, zapoznawanie pracowników z kartami charakterystyk substancji, okresowe szkolenia pracowników z zasad użytkowania substancji) ,
 • zapewnienie stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii tj.:
 •  odpowiednie zagospodarowanie pomieszczenia, uwzględniające wyjścia awaryjne, klimatyzację, odciągi wentylacyjne, oświetlenie oraz izolację akustyczną
 • warunki klimatyczne wnętrza zgodne z wymogami higieny i bezpieczeństwa
 • dobór wyposażenia dostosowany do danego stanowiska pracy
 • prawidłowe ustawienie maszyn i urządzeń, w tym prawidłowe ustawienie sprzętu informatycznego,
 • modernizację pomieszczeń i stanowisk pracy,
 • bieżącą kontrolę stanu BHP/PPOŻ w oparciu o wewnętrzny system kontroli,
 • wykonywanie regularnych przeglądów infrastruktury wg. harmonogramu,
 • regularne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

 

Grupa Spółek Delta Trans zapewnia środki techniczne i finansowe do realizacji celów jw.

Zapraszamy do kontaktu